SOUTĚŽ S MÁJKOUo 1000 lahví vína!

Pravidla Soutěže

I. Název soutěže

Soutěž o 1000 lahví vína (dále jen „soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Hamé s.r.o. se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
IČ 28213556
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439
zastoupená Ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem a prokuristou
(dále jen „organizátor“)

III. Termín soutěže a rozsah

Soutěž se bude konat v termínu od 04. 09. 2017 od 12:00 hodin do 29. 10. 2017 do 23:59 hodin. Soutěž bude následně vyhodnocena a budou vyhlášeni její výherci. Soutěž bude organizátorem soutěže vyhodnocena po jejím ukončení. Každý výherce bude kontaktován na své e-mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do soutěžní aplikace, a to během následujícího pracovního dne od ukončení soutěže. Všichni výherci a jejich výhry budou nejpozději 31. 10. 2017 zveřejněni na zlatededictvi.cz, kde bude seznam výherců dostupný do 30. 11. 2017.

Výhra bude výherci odeslána na adresu v rámci České nebo Slovenské republiky, kterou výherce zašle jako mailovou odpověď na mail, který ho informujeme o jeho výhře. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení adresy výherce soutěže pro doručení výhry.

Soutěž bude probíhat na území České a Slovenské republiky.

IV. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou pro účast v soutěži je vstoupit do soutěžní aplikace umístěné na stránkách zlatededictvi.cz, splnění pravidel registrace do soutěže, správné zodpovězení soutěžní otázky výběrem správné možnosti odpovědi a na výzvu Organizátora soutěže je účastník povinen předložit účtenku, která prokazuje nákup alespoň dvou produktů značky Májka uskutečněných za dobu konání soutěže tj. 4.9. - 29.10. 2017.

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky starší 18 let, pokud v termínu konání soutěže splní současně všechny následující podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník soutěže“):

navštíví zlatededictvi.cz

splní všechna pravidla registrace do soutěže a zodpoví správně položenou otázku tak, že ze tří (3) nabízených možností odpovědí vybere a označí tu správnou

vyplní úplně a správně, stanoveným způsobem, registrační formulář účastníka soutěže (v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, doručovací adresa) na zlatededictvi.cz, čímž jako účastník soutěže projeví souhlas se svou účastí v soutěži a případnou výhrou v soutěži za podmínek stanovených tímto soutěžním řádem, a zpřístupní (tj. poskytne a udělí souhlas se zpracováním a použitím) organizátorovi svoje osobní údaje. Prvním přihlášením do soutěžní aplikace dá účastník soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašovateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, poskytnutí případné výhry a pro další stávající či budoucí obchodní a marketingové účely vyhlašovatele soutěže (např. za účelem nabídky jeho produktů a služeb, informování o jeho marketingových akcích, zasílání obchodních a reklamních nabídek elektronickými prostředky podle zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění), a to na období 2 let od ukončení soutěže. Tímto souhlasem nebudou dotčena práva účastníka soutěže vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Uvedený souhlas bude účastník soutěže oprávněn za podmínek stanovených v zákoně 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění, kdykoli odvolat, přičemž platí, že pokud by byl tento souhlas odvolán v průběhu trvání soutěže, bude takový krok důvodem pro vyloučení účastníka soutěže ze soutěže.

Účastník soutěže

Zaměstnanci organizátora soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto organizátorovi na základě písemné výzvy organizátora soutěže vrátit, respektive nahradit organizátorovi soutěže plnou hodnotu příslušné výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy

V případě, že by jakýkoli účastník soutěže v průběhu jejího trvání přestal splňovat podmínky pro účast v soutěži uvedené v čl. IV. bod 2) tohoto soutěžního řádu, vyhlašovatel soutěže je oprávněn ho ze soutěže vyloučit.

Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

Systém kontroluje Cookies. Neumožní hlasovat více než třikrát ze stejné IP adresy, pokud existuje záznam o IP + OS + Browser v databázi. Není možné použít 2x stejnou e-mailovou adresu nebo nesmí existovat shoda jména a adresy v databázi.

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména a výhry, kterou získal, na zlatededictvi.cz po ukončení soutěže.

V. Výhry

Účastníci soutěže mohou při vylosování získat následující výhry:

  • 12 x 24 lahví vína Vajbar
  • 15 x 18 lahví vína Vajbar
  • 15 x 18 lahví vína Vajbar
  • 32 x 6 lahví vína Vajbar

Výhra bude výherci odeslána v době uvedené v čl. III. bod 4). V případě nemožnosti doručení výhry, např. její nepřevzetí ze strany výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., výhra propadá bez možnosti náhrady organizátorovi soutěže. Organizátor soutěže nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení výhry během poštovní přepravy.

Před odesláním výhry postupem uvedeným v čl. III. bod 4) bude výherce vyzván na e-mail uvedený v registračním formuláři, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je výhra výherci nedoručitelná ve smyslu čl. V. bodu 2) tohoto soutěžního řádu.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR nebo SR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV tohoto soutěžního řádu; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím a organizátor soutěže si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda soutěžící požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

Soutěžící berou na vědomí, že organizátor nebude doručovat výhru na adresu mimo území České a Slovenské republiky.

Výhry není možné reklamovat u organizátora soutěže, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

VI. Princip soutěže

Účastník soutěže, který splní všechny podmínky pro účast v soutěži, uvedené v čl. IV výše a zodpoví správně soutěžní otázku způsobem výše uvedeným, s tím že každý účastník má pouze tři (3) pokusy k zodpovězení soutěžních otázek, tzn., že do soutěže se lze přihlašovat maximálně třikrát a zařadit se do pořadí o výhry v soutěži.

Výherci všech výher uvedených v bodě V. budou určeni na základě pořadí, kdy každý 30. soutěžící získává výhru do vyčerpání zásob výher. Typ výhry je určen podle pořadí soutěžících viz tabulka níže.

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

480

510

540

570

600

630

660

690

720

750

780

810

840

870

900

930

960

990

1020

1050

1080

1110

1140

1170

1200

1230

1260

1290

1320

1350

1380

1410

1440

1470

1500

1530

1560

1590

1620

1650

1680

1710

1740

1770

1800

1830

1860

1890

1920

1950

1980

2010

2040

2070

2100

2130

2160

2190

2220

2250

2280

2310

2340

2370

2400

2430

2460

2490

2520

2550

2580

2640

2670

6 lahví

1 láhev

12 lahví

18 lahví

6 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

6 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

6 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

6 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

6 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

6 lahví

1 láhev

6 lahví

12 lahví

18 lahví

6 lahví

1 láhev

12 lahví

18 lahví

6 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

6 lahví

1 láhev

12 lahví

24 lahví

6 lahví

12 lahví

6 lahví

12 lahví

24 lahví

6 lahví

1 láhev

6 lahví

6 lahví

12 lahví

24 lahví

6 lahví

1 láhev

6 lahví

12 lahví

24 lahví

6 lahví

1 láhev

12 lahví

24 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

24 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

24 lahví

6 lahví

1 láhev

12 lahví

18 lahví

24 lahví

6 lahví

1 láhev

12 lahví

18 lahví

24 lahví

6 lahví

12 lahví

18 lahví

24 lahví

6 lahví

1 láhev

24 lahví

18 lahví

24 lahví

VII. Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce zlatededictvi.cz. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu). Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Ze soutěže budou vyřazeni účastníci soutěže, kteří:

  • se snaží dosáhnout výsledku pomocí nepovolené manipulace s aplikací
  • se budou o vítězství pokoušet pomocí čtyř a vícenásobného hlasování
  • nebo se jiným podvodným jednáním snaží soutěž vyhrát

O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen.

Účast v soutěži je dobrovolná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže, případně soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení soutěže organizátor soutěže oznámí stejným způsobem, jakým vyhlásil pravidla soutěže.

Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

Výsledky soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí organizátor soutěže, a že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Organizátor soutěže nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být účastníkům - výhercům vydány v souladu s tímto soutěžním řádem. Reklamace se na výhry nevztahují.

Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

Tento soutěžní řád bude uveřejněn na zlatededictvi.cz. V písemné podobě je uložen v sídle organizátora soutěže.

Tento soutěžní řád může být změněn jen písemně, a to formou písemných dodatků k tomuto soutěžnímu řádu, písemně schválených organizátorem soutěže.


V Praze, dne